نویسنده = میترا پیرحقی
تعداد مقالات: 6
1. برگزیده‌ای از انجمن پیشرفت علم آمریکا

دوره 09، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-37

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری؛ علی اکبر موسوی موحدی


2. سبک زندگی و پزشکی خواب

دوره 06، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-113

علی اکبر موسوی موحدی؛ محمد فرهادی؛ میترا پیرحقی


3. شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 6-17

علی اکبر صبوری؛ لیلا کرمی؛ میترا پیرحقی


4. اندازه بحرانی گرو ههای پژوهشی و بررسی آن در ایران

دوره 05، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 6-11

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری


5. داوری تخصصی در نشریات علمی

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 106-117

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری


6. تولید علم درحوزه علوم زیستی : مقایسه ایران با جهان و قدرت های برتر منطقه

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 10-18

میترا پیرحقی؛ علی اکبر صبوری