نویسنده = کریمیان، خشایار
تعداد مقالات: 4
1. شرایط نهادی و نقش بالقوه فرهنگستان علوم در توسعه پایدار کشور

دوره 07، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 80-89

خشایار کریمیان


2. پزشکی فردی: تحولی جدید در مراقبت از بیمار به سمت پیش بینی و پیشگیری

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 54-57

لیلا ماه رخ؛ خشایار کریمیان؛ علی اکبر موسوی موحدی


3. نقش بالقوه شیمی در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-29

خشایار کریمیان


4. زیر ساخت های دگردیسی دانش به فناوری

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 6-11

خشایار کریمیان