نویسنده = ترکمان مومنی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. زیست سامانه ، بیولوژی ساختگی و گیاهان الکترونیکی

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-70

علی مسعودی نژاد؛ مژگان ترکمان مومنی؛ احسان زنگنه