نویسنده = درویش زاده، رسول
تعداد مقالات: 1
1. اقلیم ایران، پیشنگری دما و بارش تا ۲۰ ۳۰ میلادی

دوره 05، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 18-25

یوسف ثبوتی؛ رسول درویش زاده؛ امیر نقوی آزاد