نویسنده = محمد مهدی شیخ جباری
تعداد مقالات: 2
1. چشم اندازی بر نشریات دسترسی-آزاد

دوره 03، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 28-32

محمد مهدی شیخ جباری؛ علی اکبر موسوی موحدی


2. ساختار ارتباطات علم و جامعه در ایران: ترویج علم

دوره 02، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 64-70

محمد مهدی شیخ جباری؛ سیده زهرا اجاق