نویسنده = شریف زادگان، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های خوشه های صنعتی و اثرات آن در توسعه منطقه ای

دوره 05، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 48-53

محمدحسین شریف زادگان؛ همایون نورائی