نویسنده = مختارزاده، نیما
تعداد مقالات: 1
1. سیاستگذار یهای صنعتی در برخی از کشورهای جهان و ایران

دوره 05، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 22-29

ابوالفضل کیانی بختیاری؛ نیما مختارزاده