نویسنده = سرفلاح، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. اساس بیوشیمیایی فوائد روزه

دوره 05، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 56-61

جمشید داودی؛ آزاده سرفلاح