نویسنده = دانشگر، پرندیس
تعداد مقالات: 1
1. تولید دانش در علوم زیستى : پیشتاز در ایران و جهان

دوره 01، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 24-30

علی اکبر موسوی موحدی؛ علی اکبر صبوری؛ فرشته تقوی؛ پرندیس دانشگر