نویسنده = توران اسفندیاری
تعداد مقالات: 2
1. چگونه دانشگاهها با دانش آموختگان ارتباط برقرار می‌کنند؟

دوره 04، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-76

حمیدرضا آراسته؛ توران اسفندیاری


2. خصوصى سازى در آموزش عالى

دوره 01، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-20

حمیدرضا آراسته؛ توران اسفندیاری