نویسنده = مظاهری، منصوره
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر عملکرد کورکومین در جلوگیری از بیماری‌زایی ویروس‌ها

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 120-129

علی اکبر موسوی موحدی؛ مهدیه رهبا ن؛ منصوره مظاهری


2. تنوع زیستی، امنیت غذایی و سلامت

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-61

منصوره مظاهری؛ معصومه محمودی میمند


3. بازرگانی فرآورده های حلال

دوره 02، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-19

سید محمود طباطبایی؛ منصوره مظاهری؛ رضا فرخی؛ علی اکبر موسوی موحدی