نویسنده = ملکیان، منصوره
تعداد مقالات: 3
1. نگرانی از شیوع بیماری کرونا در حیوانات اهلی و خانگی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 138-143

منصوره ملکیان


2. مدیریت پرندگان در خاک­چال­های شهری

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 62-66

منصوره ملکیان


3. معماری سبز در ایران

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 108-112

منصوره ملکیان؛ سمانه پور یزدی