نویسنده = خلیلی عراقی، سید منصور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری

دوره 08، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 74-81

سید منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری