نویسنده = ظهوریان ابوترابی، تکتم
تعداد مقالات: 1
1. اصول نویسندگی مقالات علمی: بیانیه ونکوور

دوره 08، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 82-88

علی اکبر صبوری؛ تکتم ظهوریان ابوترابی