نویسنده = گودرزی مهر، سعید
تعداد مقالات: 1
1. سنجش از راه دورحرارتی و کاربرد آن در شناسایی پدیده ها

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 12-19

سید کاظم علوی پناه؛ سعید گودرزی مهر؛ باهره خاکباز