نویسنده = رحیمی وقار، رویا
تعداد مقالات: 1
1. رهنمودهای اخلاقی برای نویسندگان نوشتار های پژوهشی

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-69

علی اکبر موسوی موحدی؛ مینا نادری؛ رویا رحیمی وقار