نویسنده = داستانی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. شبکه و خوشه های فناوری

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-29

حجت اله مرادی پور؛ معصومه داستانی