نویسنده = حاتمیان زارمی، اشرف السادات
کرم خاکی، کرمپالایی و سایر فناوری ها

دوره 08، شماره 1، دی 1396، صفحه 40-50

مهدی ضرابی؛ سیده نازیلا جعفری فرجام؛ اشرف السادات حاتمیان زارمی