نویسنده = حاتمیان زارمی، اشرف السادات
تعداد مقالات: 1
1. کرم خاکی، کرمپالایی و سایر فناوری ها

دوره 08، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 40-50

مهدی ضرابی؛ سیده نازیلا جعفری فرجام؛ اشرف السادات حاتمیان زارمی