نویسنده = سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی
تعداد مقالات: 2
1. اهمیت گردشگری سلامت با تأکید بر گردشگری پزشکی

دوره 08، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 56-64

مهدی ابراهیمی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


2. الزامات زندگی شغلی دانشگران جوان فناور

دوره 07، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 16-20

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی