نویسنده = محمودی میمند، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تنوع زیستی، امنیت غذایی و سلامت

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-61

منصوره مظاهری؛ معصومه محمودی میمند