نویسنده = رهبا ن، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عملکرد کورکومین در جلوگیری از بیماری‌زایی ویروس‌ها

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 120-129

علی اکبر موسوی موحدی؛ مهدیه رهبا ن؛ منصوره مظاهری