نویسنده = دوستی مطلق، سید نصیب الله
فرآیند های کوانتومی در علوم زیستی

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 88-97

امیر اشراقی؛ سید نصیب الله دوستی مطلق


تاریخچه و انواع رایانه‌های کوانتومی

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 163-171

سعید نائیه؛ سید نصیب الله دوستی مطلق