نویسنده = سید احمد فیروز آبادی
تعداد مقالات: 1
1. فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم

دوره 08، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-142

مهدی ضرابی؛ زهرا خمسه؛ بهاره کریمی دونا؛ سید احمد فیروز آبادی