نویسنده = ممشلی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. اول انسان باشید و بعد دانشمند

دوره 08، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 148-150

علی اکبر صبوری؛ فاطمه ممشلی