دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. کیتوزان، بیوپلیمر زیست الگو: منابع، ویژگی ها و کاربردهای آن در زیست پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

مهدی ضرابی؛ نرگس خسروی؛ مهران حبیبی‌رضایی


2. 70 سال دسته بندی و نامگذاری آنزیم ها: معرفی دسته هفتم واکنش های آنزیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

مهران حبیبی‌رضایی