دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رویکرد سیستم‌های غذایی پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

منصوره مظاهری؛ آسیه حسینی؛ معصومه محمودی میمند


سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

زهرا دوست زاده؛ محسن حاجی زین العابدینی


شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

احمد امیری


سلامت دیجیتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

رقیه ستاری؛ علی اکبر موسوی موحدی