دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. اهمیت مطالعات رفتارشناسی و زیست صوت آبزیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1401

مرضیه امینی فرد؛ سعید شفیعی ثابت


2. جایگاه صنعت تولید دارو در ایران و جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1401

احمد شعبانی


3. زندگی‌نامه پنج آماردان بزرگ: از پیرسن تا افرون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1401

مهدی شمس؛ زهرا احمدی


4. مروری بر نقش دولت‌ها در توسعه پهن‌باند و ارائه راهبردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1401

مهدی رعایائی؛ علی استاجی