نگاهی به موضوع زمین شناسی پزشکی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 کارشناس پژوهشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،ایران.

3 کارشناس ارشد ژئوشیمی، دانشگاه تهران،ایران.

چکیده

زمین شناسی پزشکی علمی است که به بررسی رابطه میان شاخص های زمین شناسی با سلامت انسان و حیوان و همچنین درک تأثیر شاخص های محیطی بر پراکنش جغرافیایی بیماری ها می پردازد. مطالعات زمین شناسی پزشکی را می توان به دو گروه زمین زاد و انسان زاد تقسیم کرد. از دیگر مباحث مورد توجه در مطالعات زمین شناسی پزشکی، بررسی پراکندگی، افزایش و یا کاهش بیش از حدمجاز عناصر در رژیم های غذایی جانداران است که از اهمیت فوق العاده ای نیز برخوردار می باشد. عالوه بر این، بررسی کاربرد کانی ها و عناصر مختلف در درمان بیماری ها نیز دارای اهمیت فراوانی است. با بهره گیری از عناصر و کانی ها در ساخت محصولات دارویی، از دیرباز از سنگ ها، کانی ها و غار های نمکی به صورت مستقیم نیز در درمان بیماری ها استفاده شده است. در مطالعات زمین شناسی پزشکی، بررسی رفتار های ژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی عناصر در محیط زیست بسیار مهم هستند. در ایران نیز گسترش آنومالی های عنصری، بروز آلودگی عنصری خاک های کشاورزی و آب های آشامیدنی، پراکنش رسوبات لسی در گستره وسیعی از کشور و فراوانی بالای ذخایر هیدروکربوری، سبب شده که مطالعات زمین شناسی پزشکی در کشور بسیار مهم جلوه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Viewpoints on Geomedicine

نویسندگان [English]

  • Alireza Zarasvandi 1
  • Majid Heidari 2
  • Hassan Ghelichpour 3
1 Department of Geology, Shahid Chamran University (SCU), Ahvaz, Iran
2 Expert of Institute of Marine Science, Khoramshahr University of Marine Science and Technology, Iran.
3 Department of Geology, Tehran University (UT), Tehran, Iran
چکیده [English]

Geomedicine is defined as the science dealing with the relationship between natural geological factors and health in man and animals, and understanding the influence of ordinary environmental factors on the geographical distribution of diseases health problems. Geomedicine studies can divide into 2 groups: Geogenic and Anthropogenic. In addition, in geomedicine, investigation of distribution, increases and decreases of elements in fauna diet is the most important subject. Furthermore, investigation of minerals and various elements usage to treatment of diseases is very important. In addition to elements and minerals usage in the manufacture of pharmaceutical products, from foretime, rocks, minerals and salt caves were used directly in the diseases treatment. Because, in the geomedicine studies, investigation of the geochemical and hydro-geochemical behavior of the elements in the environment is the most important. In Iran, extension of elemental anomalies, elemental contamination in the agricultural soils and drinking water, distribution of loess deposits in many areas and high levels of hydrocarbon reserves, increased the importance of geomedicine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomedicine
  • Geochemistry
  • Geogenic
  • Mineralotherapy
  • Halotherapy
  • Anthropogenic