دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، بهار و تابستان 1400، صفحه 113-224 
4. طرح شوک: الزامات و چالش‌ها

صفحه 134-143

علی اکبر صبوری؛ اسماعیل وزیری


6. انقلاب صنعتی چهارم و تغییرات بنیادین پیش رو

صفحه 155-163

ابوالفضل کیانی بختیاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


8. نگاهی به زندگی علمی دانشمندان ایران و جهان (بخش دوم)

صفحه 171-180

الناز حسینی؛ مهرناز ابراهیمی؛ پرویز نوروزی؛ علی اکبر موسوی موحدی


10. بررسی گونه های ویروس کرونا جدید 2019 و واکسن ها

صفحه 189-199

سمیرا عبدی خانی؛ شکوه رضائی؛ یحیی سفیدبخت؛ ساره ارجمند