دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-121 
4. تأثیر عملکرد کورکومین در جلوگیری از بیماری‌زایی ویروس‌ها

صفحه 120-129

علی اکبر موسوی موحدی؛ مهدیه رهبا ن؛ منصوره مظاهری


5. ویروس کرونای جدید 2019: منشأ و مکانیسم بیماری‌زایی

صفحه 130-137

یحیی سفیدبخت؛ عبدالرحمن قاسملو؛ شکو ه رضائی


9. تاریخچه و انواع رایانه‌های کوانتومی

صفحه 163-171

سعید نائیه؛ سید نصیب الله دوستی مطلق