دوره و شماره: دوره 07، شماره 1 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-84 
4. بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم

صفحه 21-27

علی اکبر صبوری؛ زهرا ذوالمجد حقیقی؛ عطیه قاسمی؛ عاطفه پورسلیمان؛ ارسلان آقایی