دوره و شماره: دوره 01، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-80 
4. تولید دانش در علوم زیستى : پیشتاز در ایران و جهان

صفحه 24-30

علی اکبر موسوی موحدی؛ علی اکبر صبوری؛ فرشته تقوی؛ پرندیس دانشگر


7. گفتگوى علمى، نگرشى به علم و فناورى هاى آینده

صفحه 47-57

علی اکبر موسوی موحدی؛ سیده زهرا موسوی؛ محمد عزیزی؛ میثم مباشری؛ حسین عطار؛ سید مهدی رضایت