دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، دی 1400، صفحه 1-101 (دی ماه) 
4. آموزش عالی ناب

صفحه 21-27

محسن نظرزاده زارع


9. زالوی طبی: داروخانه زنده

صفحه 63-80

معصومه ملک؛ علی اکبر موسوی موحدی


11. فرآیند های کوانتومی در علوم زیستی

صفحه 88-97

امیر اشراقی؛ سید نصیب الله دوستی مطلق


12. منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده

صفحه 98-101

سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی