نویسنده = علی اکبر موسوی موحدی
دانش:زیرساخت پیشرفت

دوره 04، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 93-93

علی اکبر موسوی موحدی


جوایز نوبل در دیابت

دوره 04، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 144-151

محمد بهنام راد؛ فرشته تقوی؛ علی اکبر موسوی موحدی


علم؛توانمندی پویا

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 5-5

علی اکبر موسوی موحدی


زیست الگو: همگرایی در علم و حکمت

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 6-9

علی اکبر موسوی موحدی


غذادارو و چشم اندازآینده آن

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 95-95

علی اکبر موسوی موحدی


فرآورده غذایی پروبیوتیکی؛ مزایا و محدودیت ها

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 104-107

مریم مصلحی شاد؛ مریم سلامی؛ علی اکبر موسوی موحدی


تبدیل تحقیقات علوم پایه به روش های درمانی: رقابتی علمی و جدید در سطح جهانی

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 122-127

ناصر پارسا؛ فاطمه قمری؛ علی اکبر موسوی موحدی


ارزش افزوده دانایی

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 5-5

علی اکبر موسوی موحدی


چشم اندازی بر نشریات دسترسی-آزاد

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 28-32

محمد مهدی شیخ جباری؛ علی اکبر موسوی موحدی


ضرورت توسعه دیپلماسی علمی و فنآوری

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 5-5

علی اکبر موسوی موحدی


بازرگانی فرآورده های حلال

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 15-19

سید محمود طباطبایی؛ منصوره مظاهری؛ رضا فرخی؛ علی اکبر موسوی موحدی


دیپلماسی علمی و فنآوری

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 71-76

علی اکبر موسوی موحدی؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


سخن سردبیر

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 5-5

علی اکبر موسوی موحدی


نقش شیر شتر و ملکول های زیست فعال آن در درمان بیماری ها

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 20-24

علی اکبر موسوی موحدی؛ مریم سلامی؛ امان بی بی اتک پور؛ هاجر عربها؛ امیر نیاسری نسلجی


رهنمودهای اخلاقی برای نویسندگان نوشتار های پژوهشی

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 53-57

علی اکبر موسوی موحدی؛ مینا نادری؛ رویا رحیمی وقار


سخن سردبیر - تغییرات اقلیم و گرمایش کره زمین

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 4-4

علی اکبر موسوی موحدی


تولید دانش در علوم زیستى : پیشتاز در ایران و جهان

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 24-30

علی اکبر موسوی موحدی؛ علی اکبر صبوری؛ فرشته تقوی؛ پرندیس دانشگر


گفتگوى علمى، نگرشى به علم و فناورى هاى آینده

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 47-57

علی اکبر موسوی موحدی؛ سیده زهرا موسوی؛ محمد عزیزی؛ میثم مباشری؛ حسین عطار؛ سید مهدی رضایت


سخن سردبیر

دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 4-4

علی اکبر موسوی موحدی