نویسنده = علی اکبر صبوری
پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکار های مهاری

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 43-48

فرشته تقوی؛ علی اکبر صبوری


تولید اسناد علمی ایران در سال2012

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 96-103

علی اکبر صبوری


بررسی کیفیت علم: نشـریـات بـی‌اعتبـار

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 33-42

علی اکبر صبوری


تولید علم ایران در سال 2011

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 6-14

علی اکبر صبوری


تولید علم ایران در سال 2010

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 16-23

علی اکبر صبوری


تولید دانش در علوم زیستى : پیشتاز در ایران و جهان

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 24-30

علی اکبر موسوی موحدی؛ علی اکبر صبوری؛ فرشته تقوی؛ پرندیس دانشگر


تولید علم ایران در سال 2009

دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 6-10

علی اکبر صبوری


سى سال در علم؛ نهضت هاى دوره اى در تولید دانش

دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 51-65

علی اکبر صبوری؛ سمانه نادرى جلودار