نویسنده = علوی پناه، سید کاظم
سبک زندگی علمی و شادی

دوره 13، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 104-116

مونا نورآذران؛ رضا یوسفی؛ مهدی ضرابی؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی


منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 98-101

سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی


نگاه جدید به سرو 4000 ساله ابرکوه

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 220-224

سید کاظم علوی پناه


دو راهی‌های علم و فناوری و الگوبرداری از طبیعت

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 152-162

سید کاظم علوی پناه؛ جعفر جعفرزاد ه


دیوان شرقی از مولفی غربی یا دیوان غربی از مولفی شرقی

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 101-115

سید کاظم علوی پناه


نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بیماری دیابت

دوره 05، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 58-64

محمد حسن وحیدنیا؛ مریم شفیعی؛ سید کاظم علوی پناه


فناوری سنجش از راه دورحرارتی و کاربرد آن در شناسایی پدیده ها

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 25-29

سید کاظم علوی پناه؛ سعید گودرزی مهر؛ باهره خاکباز