نویسنده = کیانی بختیاری، ابوالفضل
انقلاب صنعتی چهارم و تغییرات بنیادین پیش رو

دوره 11، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 155-163

ابوالفضل کیانی بختیاری؛ علی اکبر موسوی موحدی


سیاستگذار یهای صنعتی در برخی از کشورهای جهان و ایران

دوره 05، شماره 1، دی 1393، صفحه 22-29

ابوالفضل کیانی بختیاری؛ نیما مختارزاده


مروری بر مقاله های برتر در سال 2013 در باره نوآوری باز

دوره 04، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 152-157

رضا بندریان؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


زیر ساخت های نوآوری فنآورانه و نحوه مدیریت آن در قالب نظام ملی نوآوری

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 128-133

احمد جعفرنژاد؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


ضرورت تبدیل دانش به فنآوری و ثروت ملی

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 6-16

محمدرضا عارف؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


دیپلماسی علمی و فنآوری

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 71-76

علی اکبر موسوی موحدی؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


مبانی و منطق آموزش فنآوری

دوره 02، شماره 1، دی 1390، صفحه 70-75

ابوالفضل کیانی بختیاری؛ علی اکبر خسروی؛ کامبیز پوشنه