نویسنده = عاطفه پورسلیمان
بحران شیوع خطا و یافته های تکرارناپذیر در علم

دوره 07، شماره 1، دی 1395، صفحه 21-27

علی اکبر صبوری؛ زهرا ذوالمجد حقیقی؛ عطیه قاسمی؛ عاطفه پورسلیمان؛ ارسلان آقایی


جایزه های علمی

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 150-156

عاطفه پورسلیمان