نویسنده = مظاهری، منصوره
مروری بر بسته‌بندی هوشمند و فعال در صنایع غذایی

دوره 13، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 183-189

منصوره مظاهری؛ معصومه محمودی میمند


رویکرد سیستم‌های غذایی پایدار

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 85-93

منصوره مظاهری؛ آسیه حسینی؛ معصومه محمودی میمند


مدیریت نوآوری، استانداردهای نوآوری و اهمیت آن

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 38-45

منصوره مظاهری؛ ملیحه نازی


تأثیر عملکرد کورکومین در جلوگیری از بیماری‌زایی ویروس‌ها

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 120-129

علی اکبر موسوی موحدی؛ مهدیه رهبان؛ منصوره مظاهری


تنوع زیستی، امنیت غذایی و سلامت

دوره 10، شماره 1، دی 1398، صفحه 55-61

منصوره مظاهری؛ معصومه محمودی میمند


بازرگانی فرآورده های حلال

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 15-19

سید محمود طباطبایی؛ منصوره مظاهری؛ رضا فرخی؛ علی اکبر موسوی موحدی