نویسنده = سیاهی، اکرم
تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا

دوره 04، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 101-105

کیوان کوشا؛ اشرف ملکی؛ شیدا وانویی؛ مهسا گنجی؛ رضیه مهدی زاده؛ علیرضا بدرلو؛ مهدیه حاتمی؛ حمیده اسدی؛ سمیرا گودرزی؛ شادی مشتاق؛ محسن توکلی؛ نیما غلامی؛ پریسا سپهرآرا؛ اکرم سیاهی