نویسنده = آقایی میرک آباد، الهه السادات
کاربردهای اینترنت اشیا در کتابخا‌نه‌های دانشگاهی

دوره 07، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 129-135

اعظم آقایی میرک آباد؛ محسن حاجی زین‌العابدینی؛ الهه السادات آقایی میرک آباد