کلیدواژه‌ها = تنوع زیستی
رویکرد سیستم‌های غذایی پایدار

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 85-93

منصوره مظاهری؛ آسیه حسینی؛ معصومه محمودی میمند


تنوع زیستی، امنیت غذایی و سلامت

دوره 10، شماره 1، دی 1398، صفحه 55-61

منصوره مظاهری؛ معصومه محمودی میمند


مدیریت پرندگان در خاک­چال­های شهری

دوره 10، شماره 1، دی 1398، صفحه 62-66

منصوره ملکیان