کلیدواژه‌ها = زیست الگو
دو راهی‌های علم و فناوری و الگوبرداری از طبیعت

دوره 10، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 152-162

سید کاظم علوی پناه؛ جعفر جعفرزاد ه


سلامت انسان: توازن با طبیعت و فطرت

دوره 10، شماره 1، دی 1398، صفحه 2-10

علی اکبر موسوی موحدی


خلاقیت و اکتشاف

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 54-62

احمد شعبانی


صنعت زیستی، مهندسی و اقتصاد سبز

دوره 05، شماره 1، دی 1393، صفحه 49-55

یحیی سفیدبخت


زیست الگو: همگرایی در علم و حکمت

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 6-9

علی اکبر موسوی موحدی