کلیدواژه‌ها = فرآورده های حلال
پایداری فرآورده های حلال در برابر باکتری های بیماریزا

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 50-54

سمیرا هوشنگی؛ اعظم سلیمی


بازرگانی فرآورده های حلال

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 15-19

سید محمود طباطبایی؛ منصوره مظاهری؛ رضا فرخی؛ علی اکبر موسوی موحدی