کلیدواژه‌ها = خرد
انسان، محیط و بیماری از نگاه خردمندان ایرانی

دوره 04، شماره 1، دی 1392، صفحه 84-88

روح الله دهقانی


گفتگوى علمى، نگرشى به علم و فناورى هاى آینده

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 47-57

علی اکبر موسوی موحدی؛ سیده زهرا موسوی؛ محمد عزیزی؛ میثم مباشری؛ حسین عطار؛ سید مهدی رضایت