تغییر معادن به باغ موزه معدنی با هدف گردشگری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه آبخیزداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 گروه هنر، دانشگاه فنی و حرفه ای تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی احداث باغ موزه به جای پارک موزه در تبدیل معادن به محیط گردشگری است. برای گردشگری معدنی، لازم است که معادن تغییرکاربری داده و به پارک-موزه یا باغ موزه معدنی تبدیل شوند. از آنجایی‌که پارک محصول کشورهای غربی بوده و با طبیعت کم آب و فرهنگ ایران سازگاری کامل ندارد، لذا پیشنهاد می‌گردد -کلیه معادنی ‌که به محیط گردشگری تبدیل می‌شوند، بجای پارک موزه به باغ موزه معدنی تغییر یابند. با توجه به وجود صدها معدن متروکه، شدادی و غیرفعال‌که منتظر تبدیل به محیط گردشگری هستند، ضرورت دارد محیط های معدنی با معماری باغ ایرانی یا با تلفیق باغ ایرانی و پارک ساخته شوند. در آن صورت گونه جدیدی از فضای سبز بنام باغ موزه معدنی در ایران متولد خواهد شد‌ که با روح و طبیعت خشک ایرانی همساز بوده و زمینه تازه‌ای برای معماری منظر برای اولین بار در ایران فراهم می‌شود. بنابراین لازم است تا تشکیلات منسجمی در وزارت صمت با مشارکت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده و ضمن طبقه‌بندی معادن از لحاظ گردشگری، ضوابط طراحی و تبدیل معادن به باغ موزه معدنی یا پارک موزه معدنی و یا تلفیقی از این دو تهیه ‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changing Mines into Mining Museum Gardens with The Aim of Tourism

نویسندگان [English]

 • Ghorban Vahabzadeh Kebria 1
 • Nahid Pakzad 2
1 Department of Watershed Management, Sari University of Agriculture and Natural Resources, Sari, Iran.
2 Department of Art. Tecnical and vocational university (TVU), Iran
چکیده [English]

This article aims to investigate the construction of a museum garden instead of a museum park in transforming mines into a tourism environment. For mine tourism, it is necessary to change the use of mines and turn them into park museums or mining museum gardens. Since the park is a product of western countries and is not fully compatible with Iran's low water nature and culture, it is suggested that all the mines that are converted into a tourist environment should be changed into a mining museum garden instead of a museum park. Due to hundreds of abandoned, intensive, and inactive mines waiting to be transformed into tourism environments, it is necessary to build mining environments with Iranian garden architecture or combine them with Iranian gardens and parks. In that case, a new kind of green space called a mining museum garden will be born in Iran, which is compatible with Iran's spirit and dry nature, and a new field for landscape architecture will be provided for the first time in Iran. So it is necessery to that the Ministry of Industries and Mines, with the participation of the Ministry of Cultural Heritage, Tourism, and Handicrafts, establish a coherent organization, and that, while classifying mines in terms of tourism, criteria for the design and conversion of mines into a mining museum garden, a mining museum park, or a combination of the two be developed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mine tourism
 • Mining museum park and garden
 1. بدری کللو، نازنین. جدیدی، رضا و امری کاظمی، علیرضا ( 1396) ژئوپارک­ها رهیافتی نوین در آمایش سرزمین، انتشارات سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی
 2. وهابزاده کبریا، قربان(1400) معرفی پارک-موزه های معدنی با اهداف آموزشی وگردشگری، نشریه نشاء علم، سال یازدهم، شماره دوم، صص55 و 56.
 3. نکویی صدری ب .(1393)" مبانی زمین گردشگری"، انتشارات سمت، ص57.
 4. Andereadakis Rudd, Michell and A. Davis.James. (,2016). Industrial heritage Tourismat the Bingham Canyon copper mine, Journal of travel research, vol. 36, pp85-89
 5. Leonard, Liewellyn (2015) Mining and/or tourism development for jop creation and sustainability in Dullstroom, Mpumalanga, Local economy, vol.3(1-2),. PP 249-251.
 6. Mingaleva, Z., Zhulanov, E., Shaidurova, N., Molenda, M., Gaponenko, A., & Šoltésová, M. (2018). The abandoned mines rehabilitation on the basis of speleotherapy: used for sustainable development of the territory (the case study of the singleindustry town of mining industry). Acta Montanistica Slovaca, 23(3), pp312-313.
 7. Jelen, J. (2018). Mining heritage and mining tourism. Czech journal of tourism, 7(1), 93-105.
 8. Buultjens, J., Brereton, D., Memmott, P., Reser, J., Thomson, L., & O'Rourke, T. (2010). The mining sector and indigenous tourism development in Weipa, Queensland. Tourism management, 31(5), 597-606.
 9. Cassel, S. H., & Pashkevich, A. (2014). World Heritage and tourism innovation: Institutional frameworks and local adaptation. European Planning Studies, 22(8), 1625-1640.
 10. Ates, Yusuf (2016) The significance of historical mining site as cultural/heritage Resources. A case study of Zilan historical mining site, Ercis, Van.Turkey. Journal of underground resources.no.9. pp 15-16
 11. Rozycki, Powel and Diana, Dryglas, (2017) Mining tourism, sacral and other forms of tourism practiced in antiqe mines-analysis of the result. Acta Montanistica.vol22.58-60.
 12. Colin M, M. and Joliffe, L (2011) Mining heritage and tourisn, A global synthesis Routlege advances in tourism pub.
 13. Ruiz, Maria(2011) Heritage , mining parks and tourism in spain. Cuadernos de tourism.no.27. pp.29-32.
 14. Hroncek, Pavel and Rybar, Pavol(2016) Relics of manual rock disintegration in Historical underground spaces and their presentation in mining tourism. Acta Montanistica Slovaca.vol.21.pp53-56.
 15. Van der Merwe, C. D., & Rogerson, C. M. (2013). Industrial heritage tourism at the'Big Hole', Kimberley, South Africa. African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance, 19(sup-3), 155-171.
 16. سلطان زاده، حسن(1382) از باغ تا پارک، نامه انسان شناسی، دوره اول، شماره چهارم، ص93،96 و102.
 17. فاطمی فاطمی، مهران.، رحیمیان، محمد حسن.، اکرامی، محمد و برخورداری، جلال(1398) تحلیل فضایی نمای خشک­سالی اجمالی(RDI) در ایران مرکزی( مطالعه وردی: استان یزد)، مهندسی آبیاری وآب ایران، سال نهم، شماره36، صص161.
 18. نعیما غلامرضا(1385) باغ های ایران، انتشارات پیام، صص23-21 .
 19. دشتیاری، راشد و یعقوبی، معصومه( 1395) معماری با آب؛ باغ موزه آب با رویکرد حفاظت از محیط زیست، اولین همایش ملی معماری ماندگار، صص5.
 20. هوشنگی، ترانه و کلانترزاده، محمد مهدی (1395) نگاهی اجمالی به تاثیر طبیعت گرایی در طراحی باغ موزه ایرانی، چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین درعمران، معماری و شهرسازی، صص264-261.
 21. ترشیزیان، حبیب اله.، علیزاده، محمد و حسن زاده، محبوبه (1395) امکان سنجی­توسعه ژئوتوریسم با تاکید بر ژئوسایت های معدنی، مورد مطالعه( معادن منتخب استان خراسان رضوی)، نشریه توسعه معادن شماره 72، صص48 و49.
 22. وهابزاده کبریا، قربان و پاکزاد، ناهید(1397) طرح امکان سنجی ژئوتوریسم معدن زغال سنگ­کنیج­کلا، صص107و 109 و218.
 23. زینال زاده، آیدین. میلانی، ایرج و دانشورنیا، سونا (1391) جزوه گردشگری معدنی. وزارت صمت، معاونت امور معادن وصنایع معدنی، دفتر امور اکتشاف. صص36-30و87.
 24. کسروی قشلاق، رضا، میرلوحی، مینا و اسماعیلی فرانک (1394) منظر باغ موزه مینیاتور تهران، منظر شماره31 منظر، صص59-56.
 25.