نمایه نویسندگان

ب

 • بدریان، عابد مفهوم و جایگاه سواد علمی در پیشرفت و توسعه پایدار کشور [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 40-47]
 • بهنام راد، محمد تغییرات اقلیم،گرمایش جهانی و دیابت [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 58-64]

پ

 • پیرحقی، میترا سبک زندگی و پزشکی خواب [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]
 • پیرحقی، میترا شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 6-17]

ت

 • ترکمان مومنی، مژگان زیست سامانه ، بیولوژی ساختگی و گیاهان الکترونیکی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 65-70]
 • تقوی، فرشته تغییرات اقلیم،گرمایش جهانی و دیابت [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 58-64]

ح

خ

 • خدادوست، محمود زالوی طبی ایرانی، شگفتی خلقت در گذر زمان [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 71-76]

د

 • دشتستانی، فریبا نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 133-139]

ز

 • زارع، مهدی پیش بینی زلزله در ایران [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 120-127]
 • زنگنه، احسان زیست سامانه ، بیولوژی ساختگی و گیاهان الکترونیکی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 65-70]

س

 • سراجیان، سهند جوایز علمی نوبل سال 2015 [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 140-144]
 • سفیدبخت، یحیی نیمه تاریک عطرها و رایحه های مصنوعی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 77-86]

ص

 • صالحی، جواد نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 133-139]
 • صبوری، علی اکبر اسناد علمی ایران در سال 2015 [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 92-102]
 • صبوری، علی اکبر شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 6-17]
 • صبوری، علی اکبر شبه علم [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 18-25]

ع

غ

 • غفاری، مینو مقدمه ای بر معرفی نرم افزارهای تشخیص تقلب ادبی [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 128-132]

ف

 • فرهادی، محمد سبک زندگی و پزشکی خواب [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 103-113]

ق

 • قدیمی، اکرم چیستی روزنامه نگاری علمی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 48-53]

ک

 • کاظمی، فاطمه شبه علم [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 18-25]
 • کرمی، لیلا شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 6-17]
 • کریمیان، خشایار پزشکی فردی: تحولی جدید در مراقبت از بیمار به سمت پیش بینی و پیشگیری [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 54-57]
 • کریمیان، شکرالله انتقال همزمان قدرت و اطلاعات: تحولی نوین در فناوری ارتباطات بی سیم [دوره 06، شماره 2، 1395، صفحه 145-150]

م

ن

 • نورانی، سارا نشریات ایده جریان های نو [دوره 06، شماره 1، 1394، صفحه 26-34]