نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته، حمیدرضا چگونه دانشگاهها با دانش آموختگان ارتباط برقرار می‌کنند؟ [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 65-76]
 • آرین نژاد، مسعود پرسشگری هایی در دامنه علم و اخلاق در منظری از حرفه‌ی دانشگاهی [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 118-123]

ا

 • اسدی، حمیده تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • اسفندیاری، توران چگونه دانشگاهها با دانش آموختگان ارتباط برقرار می‌کنند؟ [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 65-76]
 • الوانی، سید مهدی پنجره جوهری: الگوی ارتباط بین صنعت و دانشگاه [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 138-143]

ب

 • بازرگانی، جواد فرازهایی از کتاب یک هزار مدیر عامل انتشارات « دورلینگ کیندرزلی» [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 174-180]
 • بدرلو، علیرضا تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • بندریان، رضا مروری بر مقاله های برتر در سال 2013 در باره نوآوری باز [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 152-157]
 • بهنام راد، محمد جوایز نوبل در دیابت [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 144-151]

پ

 • پیرحقی، میترا تولید علم درحوزه علوم زیستی : مقایسه ایران با جهان و قدرت های برتر منطقه [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 10-18]
 • پیرحقی، میترا داوری تخصصی در نشریات علمی [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 106-117]

ت

 • تقوی، فرشته پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکار های مهاری [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 43-48]
 • تقوی، فرشته جوایز نوبل در دیابت [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 144-151]
 • توکلی، محسن تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]

ث

 • ثبوتی، یوسف پیشنگری اقلیم منطقه‌ای ایران [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 124-129]

ح

 • حاتمی، مهدیه تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • حیدری، مجید نگاهی به موضوع زمین شناسی پزشکی [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 77-83]

د

 • داوری اردکانی، نگار تبیین راهکارهای فرایند تولید ثروت دانش‎بنیان [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 36-42]
 • دهقانی، روح الله انسان، محیط و بیماری از نگاه خردمندان ایرانی [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 84-88]

ر

 • رهی، عمید سم شناسی نانومواد [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 30-35]

ز

س

 • سپهرآرا، پریسا تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • ستاراحمدی، نغمه سم شناسی نانومواد [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 30-35]
 • سیاهی، اکرم تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]

ش

 • شعبانی، احمد تبیین راهکارهای فرایند تولید ثروت دانش‎بنیان [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 36-42]
 • شیخ حسنی، وحید عینک گوگل [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 62-64]

ص

 • صبوری، علی اکبر تولید علم درحوزه علوم زیستی : مقایسه ایران با جهان و قدرت های برتر منطقه [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 10-18]
 • صبوری، علی اکبر پرهیز از سوء رفتارهای پژوهشی و ارائه راهکار های مهاری [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 43-48]
 • صبوری، علی اکبر تولید اسناد علمی ایران در سال 2013 [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 94-100]
 • صبوری، علی اکبر داوری تخصصی در نشریات علمی [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 106-117]

غ

 • غلامی، نیما تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]

ف

ق

 • قدیمی، اکرم مؤسسات خیرخواهانه پیشبرد علم در ایران و سایر کشورها [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 158-170]
 • قلیچ پور، حسن نگاهی به موضوع زمین شناسی پزشکی [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 77-83]

ک

 • کریمیان، خشایار نقش بالقوه شیمی در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • کریمیان، شکرالله فناوریهای علوم الکترونیک در پزشکی: درمان های غیرتهاجمی [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 130-137]
 • کوشا، کیوان تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • کیانی بختیاری، ابوالفضل مروری بر مقاله های برتر در سال 2013 در باره نوآوری باز [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 152-157]

گ

 • گنجی، مهسا تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]
 • گودرزی، سمیرا تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]

م

ن

 • نریمانی، امیررضا پنجره جوهری: الگوی ارتباط بین صنعت و دانشگاه [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 138-143]
 • نقوی آزاد، امیر پیشنگری اقلیم منطقه‌ای ایران [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 124-129]

و

 • وانویی، شیدا تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 101-105]

ه

 • هلی، حسین سم شناسی نانومواد [دوره 04، شماره 1، 1392، صفحه 30-35]

ی

 • یوسفی نژاد، سعید ابوریحان بیرونی، دانشمند پرآوازه ی ایرانی و کشف قاره آمریکا [دوره 04، شماره 2، 1393، صفحه 171-173]