راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله برای نشریه نشاء علم(Science Cultivation)

 1. صفحه اول مقاله باید شامل موارد زیر باشد:
  • عنوان مقاله حداکثر در ده کلمه
  • نام نویسنده یا نویسندگان اگر مقاله توسط بیش از یک نویسنده نگارش یافته باشد علامت ستاره در کنار اسم نویسنده عهده دار مکاتبات قرار می گیرد نشانی و وابستگی آکادمیک (Affiliation) نویسندگان با شماره مشخص می شود. در مواردی که نشانی و وابستگی آکادمیک نویسندگان یکی باشد تنها نشانی نویسنده عهده دار مکاتبات بانضمام تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی و قید می شود.
 2.  مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:
  • چکیده ای که گویای مسئله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه باشد (حداکثر ۲۰۰ کلمه فارسی و انگلیسی. و حداکثر ۶ کلمه به عنوان واژگان کلیدی زیر قسمت چکیده آورده شود.
  • مقدمه ای که گویای مساله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه تحقیق باشد.
  • شرح مقاله (رعایت بخش بندی، تقدم و تأخر، روند منطقی و انسجام مطالب).
  • نتیجه گیری و پیشنهادها (شرح نتایج یافته های پژوهش و ارائه الگوها، توصیه ها و پیشنهادهای کاربردی که برای برنامه ریزان و سیاست گذاران علمی و پژوهشی کشور قابل استفاده باشد).
  • تقدیر و تشکر ( در صورت لزوم)
  • منابع و مآخذ
 3. جداول، نمودارها و شکل ها باید از کیفیت مناسب برخوردار بوده و با یک خط فاصله از بالا و یک خط فاصله از پایین نسبت به متن اصلی جا سازی گردند. عنوان شکل در زیر شکل و عنوان جدول در بالای جدول قید گردد.
 4. روش ارجاع دهی به منابع و ماخذ:
   • منابع فارسی

   منابع و مأخذ باید دارای همان شماره ترتیبی باشد که در متن مقاله به آن اشاره شده است. شماره ها در کروشه [ ] قرار گیرد و ترتیب درست نوشتن آن به شرح زیر است:

   - نشریه: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده( سال). عنوان مطلب، نام نشریه شماره جلد، شماره نشریه، صفحه.

   نمونه:

   [۱]. رحمان سرشت، حسین (۱۳۷۴). گرایش به خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و آموزش عالی خصوصی در جهان، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سال هشتم، شماره ۱۲- ۱۱، صص ۷۹-۷۱.

   - کتاب:نام خانوادگی نویدستان، نام نویسنده ( سال انتشار). عنوان کتاب ، قام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر

   نمونه:

   [۱]. ثبوتی ی.، نقوی آزاد ا. (۱۳۹۳)." پیش نگری اقلیم منطقه ای ایران"، فصلنامه نشاء علم، سال چهارم، شماره دوم، صص ۱۲۶-۱۲۹.

   • منابع انگلیسی

   - نشریه

   نمونه:

   [1] Narayana, N. R. (2006). Privatization Policies and Post Privatization Control Devices in Indias Higher Education, Journal of Studies in International Education, Vol .10, No.1. PP. 70 46.

   - کتاب

   نمونه:

   [1] Falconer,K.(2003).National Assessment of Educational Progress, Translated by Saeedi,Majid, Second Edition, Amir Kabir Press, TehranIran, PP.41-40.

 5. پانوشت ها:
  • شرح واژه ها باید در زیر همان صفحه ای که واژه برای اولین بار ظاهر می شود بصورت پانوشت (Footnote) آورده شود.
 6. نحوه ارسال مقاله:
  • ارسال مقاله از طریق ثبت در سامانه صورت می پذیرد. برای پیگیری وضعیت مقاله خود می توان از طریق نشانی الکترونیکی نشریه info@sciencecultivation.ir اقدام نمایید.

 7. این نشریه در کل فرآیند انتشار مقالات ، اعم از ارسال و پردازش و داوری و چاپ مقالات هزینه ای دریافت نمی نماید.

 

فرم  تعهدنامه اصالت مقاله و فرم تعارض منافع نشریه