نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمار جهانی دیابت تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 60-69]
 • آواتار بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 33-41]

ا

 • استرس سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 26-32]
 • اضافه بار اطلاعاتی سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 26-32]
 • اضطراب اطلاعاتی سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 26-32]
 • الهام تجلی نور [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 94-94]
 • امنیت غذایی رویکرد سیستم‌های غذایی پایدار [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 85-93]
 • اهداف علم‌سنجی مروری بر شاخص‌های جدید علم‌سنجی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 18-25]
 • اوتیسم کتابخانه دوستدار معلول با نگاهی بر بیماران اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 48-53]
 • اینترنت اشیاء مسائل اینترنت اشیاء بر پایه زنجیره بلوک توزیع شده در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 42-47]

ب

 • بمباران اطلاعاتی سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 26-32]

پ

 • پارسایی تجلی نور [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 94-94]
 • پزشکی فردی سلامت دیجیتالی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 54-59]
 • پژوهش‌های پایه مروری بر مطالعات ایرانی دربارهٔ سیاست‌گذاری پژوهش‌های بنیادین در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 8-18]
 • پیشرفت علمی اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 77-84]
 • پیشینه علم‌سنجی مروری بر شاخص‌های جدید علم‌سنجی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 18-25]

ت

 • تجلی نور تجلی نور [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 94-94]
 • تکرارپذیری اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 77-84]
 • تنوع زیستی رویکرد سیستم‌های غذایی پایدار [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 85-93]
 • توانایی ضمیر تجلی نور [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 94-94]

ج

 • جایزه نوبل شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 70-76]
 • جوایز نوبل تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 60-69]

چ

 • چالش حقوقی بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 33-41]

ح

 • حاکمیت مسائل اینترنت اشیاء بر پایه زنجیره بلوک توزیع شده در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 42-47]
 • حقوق شرکت‌ها بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 33-41]
 • حکمت تجلی نور [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 94-94]

د

 • داده‌های همزمان بیمار سلامت دیجیتالی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 54-59]
 • دانش تجلی نور [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 94-94]
 • دیابت تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 60-69]

ر

 • ربات سلامت دیجیتالی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 54-59]
 • رهیافت بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 33-41]
 • روش دلفی مسائل اینترنت اشیاء بر پایه زنجیره بلوک توزیع شده در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 42-47]

ز

 • زنجیره بلوک مسائل اینترنت اشیاء بر پایه زنجیره بلوک توزیع شده در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 42-47]
 • زنجیره غذایی رویکرد سیستم‌های غذایی پایدار [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 85-93]
 • زیست‌بوم متاورس بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 33-41]
 • زیست حسگر سلامت دیجیتالی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 54-59]

س

 • سرریز اطلاعات سریز اطلاعات و نقش آن در ایجاد اضطراب اطلاعاتی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 26-32]
 • سلامت دیجیتال سلامت دیجیتالی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 54-59]
 • سلامت دیجیتال آینده سلامت دیجیتالی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 1-1]
 • سواد سلامت دیجیتال سلامت دیجیتالی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 54-59]
 • سیستم پایدار رویکرد سیستم‌های غذایی پایدار [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 85-93]

ش

 • شاخص‌های علم‌سنجی مروری بر شاخص‌های جدید علم‌سنجی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 18-25]
 • شیمی کلیک شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 70-76]

ص

 • صفای دل تجلی نور [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 94-94]

ظ

ع

 • علم (ساینس) تجلی نور [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 94-94]
 • علم‌سنجی مروری بر شاخص‌های جدید علم‌سنجی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 18-25]
 • علوم پایه تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 60-69]
 • علوم پایه مروری بر مطالعات ایرانی دربارهٔ سیاست‌گذاری پژوهش‌های بنیادین در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 8-18]
 • علوم زیستی شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 70-76]

غ

 • غذا رویکرد سیستم‌های غذایی پایدار [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 85-93]

ف

 • فرهنگ اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 77-84]

ک

 • کتابخانه‌های عمومی کتابخانه دوستدار معلول با نگاهی بر بیماران اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 48-53]
 • کشف انسولین تاریخچه کشف انسولین و استفاده از آن در کنترل دیابت [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 60-69]

گ

 • گزینش پذیری شیمی کلیک و جایزه نوبل 2022 [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 70-76]
 • گونه مدل اخلاق و دستورالعمل آزمایش‌های تحقیقاتی روی حیوانات [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 77-84]

م

 • متاورس بررسی و تحلیل چالش‌های حقوقی آواتارها در زیست‌بوم متاورس [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 33-41]
 • مجموعه فازی نوع دو مسائل اینترنت اشیاء بر پایه زنجیره بلوک توزیع شده در ایران [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 42-47]
 • معلولان کتابخانه دوستدار معلول با نگاهی بر بیماران اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 48-53]

ن

ه

 • هوش مصنوعی سلامت دیجیتالی [دوره 13، شماره 1، 1401/1402، صفحه 54-59]

ی